پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد نظارت بر امور دارویی ستاد مرکز بهداشت
مسئول انبار دارویی: سركار خانم سمیه علینژاد 
انباردار انبار دارویی: جناب آقای اله یار عموزاده 
اپراتور سامانه دارویی: جناب آقای بهرام حاجی پور 

شرح وظایف

گروه دورانV5.5.2.0