پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد تغذیه ستاد مرکز بهداشت
کارشناس تغذیه: سركار خانم آزاده معراجی 

شرح وظایف

گروه دورانV5.5.2.0