پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد بهداشت دهان و دندان ستاد مرکز بهداشت
مسئول بهداشت دهان و دندان: جناب آقای پدرام نیك نام 

شرح وظایف

گروه دورانV5.5.2.0