پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد بهداشت خانواده ستاد مرکز بهداشت
مسئول بهداشت خانواده: سركارخانم آذر خادم 
کارشناس سلامت باروری: سركار خانم معصومه استوار 
کارشناس نوزادان: سركار خانم زلیخا ماكیانی 
کارشناس سالمندان: سركار خانم زهره مخته 
کارشناس سلامت باروری: سركار خانم فرشته فرهادی 
کارشناس مادران: سركار خانم نسرین شلیلیان 
کارشناس میانسالان: سركار خانم نوشین پولادوند 
کارشناس کودکان: سركار خانم لیدا جوادیان 
کارشناس مادران: سركار خانم شهناز حداد خوب 

شرح وظایف

گروه دورانV5.5.2.0