پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد بهداشت محیط و اماکن ستاد مرکز بهداشت
کارشناس مسئول بهداشت محیط و اماکن ستاد مرکز بهداشت: جناب آقای مهندس محمد حسن سیاح 
کارشناس بهداشت محیط و اماکن ستاد مرکز بهداشت: سركار خانم مهندس لیلی شهباز نیا 
کارشناس بهداشت محیط و اماکن ستاد مرکز بهداشت: سركار خانم مهندس منصوره فرزان مهر 
کارشناس بهداشت محیط و اماکن ستاد مرکز بهداشت: جناب آقای مهندس ذبیح اله رحمانی 
کارشناس بهداشت محیط و اماکن ستاد مرکز بهداشت: سركارخانم مهندس پروین معتمدی 
کارشناس بهداشت محیط و اماکن ستاد مرکز بهداشت: سركار خانم نكیسا خادم 

شرح وظایف

مطالب آموزشی

    گروه دورانV5.5.2.0