معرفی و شرح وظایف امور اداری
معرفی مسئول وشرح وظايف اموراداري شبكه بهداشت ودرمان انديمشك
 
 
 

 

نام:زینب

 

نامخانوادگی:فنی مقدم

 

مدرکتحصیلی:فوق دیپلم

 

فارغ التحصیل:دانشگاه علمی کاربردی اهواز

 

 

 شرح وظایف :

 

1-نظارت بركليه امورپرسنل تحت سرپرستي وبرنامه ريزي وسرپرستي امورمختلف كارگزيني .

2- رسيدگي به پيشنهادات وتقاضاهاي واصله مربوط به اموراستخدام ، تبديل وضع استخدامي ، بازنشستگي وبرقراري حقوق آنان .

3-     شركت دركميسيون ها و جلسات مختلف .

4- مطالعه قوانين ومقررات استخدامي واظهارنظردرموردنحوه اجراي قوانين ومقررات  موردعمل .

5-     اتخاذ تدابير لازم به منظورپيشرفت وبهبود امورجاري .

6-     تهيه گزارشات لازم به مقام مافوق .

7-     تهيه ضوابط ودستورالعملهاي لازم . 

 

 

شرح وظايف اموردفتري

شبكه بهداشت ودرمان انديمشك

 

 

 

1- ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه.

2- تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها.

3- تهيه صورت مايحتاج اداري كارمندان، تدارك و توزيع آنها.

4- تنظيم دفترآمار كاركنان.

5- تهيه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف بايگان

شبكه بهداشت ودرمان انديمشك

 

 

1-كسب دستورالعملهاي لازم درزمينه بايگاني ازسرپرست مربوطه .

2-بررسي اسناد ومدارك مربوط به بايگاني .

3-تحويل پرونده به واحدهاي درخواست كننده .

4-نگهداري مواظبت ازاسناد ومدارك .

5-تفكيك اسناد ومدارك .

6-ضبط اوراق درپرونده هاي مربوطه .

7-جايگزين نمودن پرونده ها ونظايرآن .

8-شماره گذاري پرونده ها باتوجه به تاريخ صدور .

9-تهيه گزارش ازفعاليتها ومشكلات جهت سرپرست مربوطه .

10-    انجام سايرامورمربوطه درحدود وظايف اداري كه ازطرف سرپرست مربوطه ارجاع مي گردد .

 

 

 

شرح وظايف كارگزين

شبكه بهداشت ودرمان انديمشك

 

 

1-    كسب دستورالعملهاي لازم وبرنامه كارازسرپرست مربوطه .

2-    اجراي قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مربوطه .

3- تهيه پيش نويس نامه ها واحكام استخدامي ورسيدگي به امورمربوط به استخدام ، اخراج ، تغييرمحل خدمت ، انتقال ، تغييرپست سازماني ، احكام خروج ازخدمت ، برقراري مزايا ، اضافه كار ، تعيين حقوق ، معذوريت ونظايرآنها بارعايت قوانين ومقررات استخدامي واطلاع مقام مافوق .

4-    نظارت دقيق درحسن انجام تعهد متعهدين خدمت .

5-    پاسخگويي به شكايات استخدامي درزمينه هاي فوق .

6-    تهيه خلاصه پرونده كاركنان .

7- رسيدگي به جرائم غيبت ها و تأخيرورودها بطور نهائي وتهيه وتنظيم احكام جرائم .

8-    اخذ تقاضانامه مرخصي وبررسي استحقاق كاركنان وصدورحكم مرخصي .

9- اخذ گزارشهاي ارزشيابي خدمت مستمركاركنان ، رسيدگي به آ“ها واستخراج نتايج ارزشيابي ازروي آنها

10- تنظيم كارتهاي استخدامي وفرمهاي مربوطه واقدام روي آنها .

11- مرتب نمودن اطلاعات وآمار جمع آوري شده وانتقال آنها به پرونده هاي مربوطه .

12- استخراج اطلاعات لازم ازپرسشنامه هاي مربوط به كارگزيني .

13- نگهداري آماركاركنان وتغييرات ونقل وانتقالات .

14- تهيه وپي شنويس نامه هاي ارجاعي .

15- انجام سايراموري كه درحدود وظايف اداري ازطرف سرپرست مربوطه ارجاع مي گردد .

16- تهيه گارش ازفعاليتها وپيشرفتها ومشكلات جهت سرپرست مربوطه .

 

شرح وظايف ماشين نويس 

شبكه بهداشت ودرمان انديمشك

 

 

1- ماشين كردن نامه ها  يادداشت هاي اداري از روي پيش نويس هاي خطي.

2- ماشين كردن بخشنامه ها و يادداشت ها،گزارشها، مقالات و نامه هاي چاپي.

3- ماشين كردن احكام استخدامي كارمندان.

4- مقايسه مطالب ماشين شده با نسخه اصلي و تصحيح آنها درصورت لزوم.

5- راهنمايي ماشين نويسان طبقات مادون از نظررعايت اصول مربوط به نامه نگاري و ماشين نويسي .

6- ماشين كردن مطالب اداري و فني و دقيق .

 

 

 

شرح وظايف كارشناس آمارموضوعي

شبكه بهداشت ودرمان انديمشك

 

 

 

1- بررسي معيارها ،‌طبقه بنديها وجداول موردلزوم .

2- تهيه دستورالعمل مربوط به استخراج آمار .

3- بازبيني فني پرسشنامه هاي تكميل شده هريك ازطرحهاي آماري ورفع نقص پرسشنامه ها .

4-تهيه وبررسي گزارشات ماهانه تهيه شده حاوي پيشرفت كار ،‌تجزيه وتحليل تحولات وتغييرات زماني درباره هريك ازموضوعات موردبررسي .

5-طراحي وتنظيم چاپ متون گزارشات آماري طبق اصول وفنون مربوطه براي ارائه وانتشار . 

 


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8